,

Anbringelser af børn 

Anbringelse af børn sker enten ved en frivillig anbringelse eller tvangsmæssig anbringelse. Der er en række forskelle på de to typer.


     En frivillig anbringelse bygger reelt set på en aftale mellem dig og forvaltningen.

     En tvangsmæssig anbringelse er kendetegnet ved at en myndighed, dvs. kommunens Børn og unge-udvalg, træffer en egentlig afgørelse om anbringelse efter indstilling fra forvaltningen.


Derfor er der ved de tvangsmæssige anbringelser en række ankemuligheder. En tvangsmæssig anbringelse kan ankes til Ankestyrelsen. Får du ikke medhold i Ankestyrelsen, kan sagen indbringes for byretten i din retskreds. 

Om tvangsanbringelser

Vi behandler såvel tvangsfjernelsessager som sager omkring frivillige anbringelser, herunder sager omkring overvåget samvær, afbrydelse af telefonkontakten m.v.

Tine Andersson har en stor grad af viden og erfaring inden for området af anbringelse af børn både ved frivillige og tvangsmæssige anbringelser. Udgangspunktet er at sikre, at du som klient får den bedst mulige behandling af det offentlige, selvom vi ved, at dette langt fra altid er tilfældet. 

Det er vores erfaring, at der begås fejl i sagsbehandlingen i stort set samtlige sager. Fejlene har ofte den konsekvens, at dine rettigheder tilsidesættes. Især de frivillige anbringelser er fejlbehæftede. En medvirkende årsag til at fejlene består og ofte ikke korrigeres er, at den, der har fået anbragt sit barn/børn, har en meget stor skyldfølelse overfor sig selv. Det opfattes som et stort nederlag ikke at kunne tage vare på sit barn/børn. Denne følelse gør, at man har svært ved at stille blot rimelige krav til sagsbehandleren. 

Mange af vores klienter får ofte et chok, når de efterfølgende læser aktindsigten. Den kan indeholde urigtige oplysninger og være misvisende. Det er derfor vigtigt, at du får relevant bistand allerede fra starten for at forebygge disse mange fejlkilder. 

At området er særdeles vanskeligt understreges af, at Ankestyrelsen fortsat afholder kurser for kommuner landet over i ’Lov om social service’.

At der er mange fejl understreges også af, at Ankestyrelsen i stort set hver eneste afgørelse henleder kommunens opmærksomhed på fejl ved sagsbehandlingen i Børn og unge-udvalget. Børn og unge-udvalget har ellers en dommer til at lede møderne og sikre, at borgerens retsstilling respekteres, - hvilket desværre langt fra altid er tilfældet. 

På trods af at regelsættet omkring den offentlige forvaltning har været gældende og kodificeret gennem flere hundrede år, virker det som om, at høringsreglerne - dvs. at det offentlige skal høre dig førend en afgørelse træffes - er sort magi. 

Et enkelt eksempel viser problemstillingen i en nøddeskal. Du har dit barn anbragt ude for hjemmet og skal have samvær. Dette gøres ved, at sagsbehandleren sender dig en kopi af en halvårskalender, hvor man med gul farve har overstreget de datoer, som du skal have samvær på. Et følgebrev indeholder følgende besked: Kære xx, Vedlagt sender jeg dig planen for det næste halve år. Med venlig hilsen yy, sagsbehandler. 

Du er altså ikke blevet spurgt om dine ønsker til samværet; du har ikke fået en lovlig begrundet afgørelse med henvisning til relevant lovgivning; du har heller ikke modtaget klagevejledning - kort sagt en aldeles ulovlig afgørelse. Hvad værre er, viser dette, at sagsbehandleren slet ikke har forstået, at de formelle regler omkring afgørelser netop skal sikre, at der tages individuelle og relevante hensyn og - som det vigtigste - at sagen er ordentligt oplyst forinden afgørelsen træffes. 

Vi kender klagesystemet og kan yde dig bistand under hele forløbet. 

Et nyt begreb er familierådslagninger indenfor dette område. Også her er vi dig behjælpelig, idet vi kan hjælpe dig med at opstille spørgsmålene til familierådslagninger, således at du og børnene kan hjælpes inden for familiens kreds.

Hvis du har problemer omkring samvær med et anbragt barn, bør du kontakte os. Det er kommunen, der har retten til at fastsætte samværet under anbringelsen. Dog skal Børn og unge-udvalget involveres, hvis der er overvåget samvær. Ring til os for at få fastlagt, om der er tale om et egentligt overvåget samvær. Kommunerne undlader jævnligt at forelægge sagen for Børn og unge-udvalget, således som ellers burde være sket. 

Andre fejl: Typisk begår kommunen den fejl, at samværet er afbrudt i mere end én måned uden at sagen kommer i Børn og unge-udvalget (man kalder det afbrudt samvær, hvis der ikke har været samvær indenfor en 4 ugers periode - uanset grunden til det manglende samvær).

 
,